Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en geldigheid van de algemene voorwaarden

 1. In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder
  • Crescendo Music: Crescendo Music BV, gevestigd op de Jan Van Rijswijcklaan 7 te 2018 Antwerpen;
  • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Crescendo Music;
  • Website: de website(s) die door Crescendo Music wordt/worden beheerd:www.crescendo-music.com;
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de Website van Crescendo Music, evenals alle overeenkomsten via de Website aangegaan met Crescendo Music.
 3. Door gebruik te maken van de Website en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden, zo ook alle andere rechten en plichten zoals deze staan vermeld op de Website.
 4. Algemene Voorwaarden die de Klant hanteert, zijn zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst hierover niet bindend. Indien bepaalde afwijkende voorwaarden worden overeengekomen, blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort van kracht.
 5. Crescendo Music is gerechtigd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.
 6. Crescendo Music behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij hierin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Indien een offerte een vrijblijvende aanbieding bevat, behouden wij ons het recht voor deze te herroepen binnen de twee (2) dagen na ontvangst.
 2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn op deze offerte is vermeld.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van bestelling aan de Klant werd overhandigd, hetzij schriftelijk dan wel per e-mail op het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 4. De Klant en Crescendo Music komen overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van de aanvaarding van het aanbod. Voor zover de wet dat toelaat, gelden de elektronische bestanden die Crescendo Music heeft als vermoeden van bewijs voor de overeenkomst.
 5. Voor alle artikels op de Website tracht Crescendo Music zo nauwkeurig mogelijk de actuele voorraadstatus weer te geven. Indien bestelde producten niet voorradig blijken, ondanks de indicatie op de Website, wordt de Klant hierover geïnformeerd.
 6. Crescendo Music heeft het recht om een opdracht zonder opgave van reden te weigeren.

Prijzen

 1. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro. Deze zijn altijd inclusief BTW (hetzij 6 dan wel 21 percent).
 2. De Klant is de prijs verschuldigd die Crescendo Music volgens art. 2.3. van deze Algemene Voorwaarden heeft meegedeeld. Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door Crescendo Music worden gecorrigeerd, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. De (berekening van de) kosten van de levering worden duidelijk meegedeeld aan de Klant, zowel tijdens het proces van de bestelling als in de uiteindelijke bevestiging van de bestelling.
 4. Kortingen worden - waar voorkomend - verleend per overeenkomst en geven niet automatisch recht op dezelfde korting bij volgende overeenkomst

Betaling

 1. Betaling van bestellingen geplaatst via de Website worden onmiddellijk ontvangen via de online betaalomgeving, of achteraf per bankoverschrijving. De Klant dient de betaling uiterlijk binnen de dertig dagen na ontvangst van de factuur uit te voeren op de rekening van Crescendo Music of in één van zijn winkels.
 2. Alle eventuele kosten gerelateerd aan de betaling, bestelling en verzending (bank- en/of transfertkosten) zijn ten laste van de Klant.
 3. Crescendo Music kan in de toekomst de betaalmogelijkheden uitbreiden. Deze zullen worden kenbaar gemaakt via de Website.
 4. Wanneer door Crescendo Music een betaaltermijn is afgesproken, is de Klant in verzuim wanneer deze is overschreden. Tenzij expliciet anders overeengekomen, geldt de betaaltermijn als aangegeven in art. 4.1.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant, is de Klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van de volledige voldoening.
 6. Ten laste van de klant komen eveneens elke (buiten-)gerechtelijke kost van welke aard ook, die Crescendo Music als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-)verplichting heeft moeten maken.
 7. In geval van niet tijdige betaling is Crescendo Music bevoegd om alle verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop de Klant de betaalverplichting volledig is nagekomen, waaronder ook de verschuldigde rente en/of kosten.

Wijziging of Annulering

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Conform de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 14 juli 1991 (hierna "WHPC") is de Klant vrij af te zien van diens aankoop via de Website binnen een termijn van veertien (14) werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering.
 4. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, geldt, voor zover niet in tegenspraak met de WHPC, ons recht op vergoeding wegens winstderving, alsook van de overige uit de desbetreffende annulering voortvloeiende schade. Voor een annulering is de expliciete toestemming van Crescendo Music vereist.
 5. Ongeacht de bepalingen in art. 5.3. verliest de Klant het recht op verzaking wanneer audiocassettes, CD's, DVD's of software en alle overige producten die verzegeld zijn verpakt uit de verpakking zijn genomen.
 6. Bladmuziek valt onder de copyright-wetgeving en kan hierdoor niet worden geretourneerd.
 7. Het verzakingsrecht volgens de WHPC geldt niet bij artikelen waarvan de verpakking niet meer in originele en complete staat is. Gebruikte en beschadigde artikelen kunnen evenmin worden teruggenomen onder de voorwaarden van de WHPC.
 8. Tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig wanneer schriftelijk bevestigd door Crescendo Music. Elektronische bevestiging is conform art. 2.4. van deze algemene voorwaarden eveneens geldig.

Levering en verzending

 1. Crescendo Music streeft ernaar elke bestelling zo snel als mogelijk af te leveren. Indien er geen welomschreven leveringstermijn werd overeengekomen met de Klant, wordt de bestelling in principe binnen de dertig (30) dagen geleverd. Indien wel een leveringstermijn werd overeengekomen met de Klant, kan deze termijn niet beschouwd worden als een fatale termijn, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toezegging.
 2. De overschrijding van een overeengekomen levereringstermijn kan niet worden aangewend als motief voor schadevergoeding.
 3. Zoals gesteld in art. 1.5 kan Crescendo Music beroep doen op derden voor de aflevering van bestellingen.
 4. In geval van onvoorziene vertraging streeft Crescendo Music ernaar de Klant hiervan binnen één werkdag op de hoogte te stellen, hetzij telefonisch dan wel per e-mail.
 5. Leveringen vinden plaats op het adres dat door de Klant wordt doorgegeven via de Website.
 6. Bij leveringen in het buitenland kan Crescendo Music afwijkende voorwaarden hanteren.
 7. Bij levering in gedeelten heeft Crescendo Music het recht elke deellevering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

Klachten en retournering

 1. De Klant dient de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten inzake de bestelling geschieden schriftelijk, uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
 2. Indien op voorhand niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle kosten welke aan een terugzending van (delen van) de bestelling naar Crescendo Music zijn verbonden, ten laste van de Klant.
 3. Wanneer de Klant zonder klacht binnen de veertien (14) verzaakt aan diens aankoop volgens de WHPC, komen de kosten verbonden aan het retourneren van (delen van) de bestelling naar Crescendo Music ten laste van de Klant.
 4. Bij retournering na verzaking volgens de WHPC, zal Crescendo Music ernaar streven de terugbetaling van het door de Klant aan Crescendo Music betaalde binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van de retourzending middels overschrijving op het rekeningnummer van de Klant terug te storten.
 5. Crescendo Music kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade - verlies of diefstal inbegrepen - die aan de producten of verpakking ontstaat bij terugzending.

Voorbehoud van eigendom

 1. De eigendom van het bestelde gaat, niettegenstaande een feitelijke levering, over op de Klant nadat de Klant de koopprijs en al het overige uit hoofde van de overeenkomst aan Crescendo Music is verschuldigd, heeft voldaan.
 2. Het staat de Klant vrij de aangekochte zaken op normale wijze door te verkopen. Zolang de betaling van het aangekochte evenwel niet is voldaan conform art. 8.1., is de Klant niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven. De Klant is verplicht om Crescendo Music op de hoogte te stellen indien goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van Crescendo Music rust in beslag worden genomen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien de door Crescendo Music geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Crescendo Music binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische Wet kosteloos worden vervangen of hersteld. Crescendo Music wordt eigenaar van het vervangen goed.
 2. In geval van overmacht is Crescendo Music niet gehouden aan gemaakte verplichtingen jegens de Klant. Crescendo Music mag haar verplichtingen opschorten voor de termijn van de overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor het nakomen van de verplichtingen van Crescendo Music jegens elke andere partij geheel of gedeeltelijk wordt onmogelijk gemaakt. Hieronder valt onder meer staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, storing in een telecommunicatienetwerk, een niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden.

Intellectuele eigendom

 1. De Klant erkent expliciet dat alle rechten van intellectuele eigendom van de weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Website rusten bij Crescendo Music, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Privacy

 1. Crescendo Music neemt bij de verwerking van de gegevens van de Klant de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 2. Crescendo Music zal onder geen enkele voorwaarde het e-mailadres van de Klant verkopen of openbaar maken, noch persoonlijke informatie doorspelen aan eender welke derde partij, met voorbehoud van derden die worden ingeschakeld voor de aflevering van bestelde goederen.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Crescendo Music of overeenkomsten die gesloten zijn met Crescendo Music, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanduidt.

Diverse bepalingen

 1. De maatschappelijke zetel van Crescendo Music is gevestigd te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 7, met ondernemingsnummer 0450.606.471. Alle correspondentie met betrekking tot een overeenkomst of deze voorwaarden kan u richten aan Crescendo Music op voormeld adres of naar het e-mailadres shop@crescendo-music.com.
 2. Crescendo Music heeft een winkel in Antwerpen (Jan Van Rijswijcklaan 7, 2018 Antwerpen).
 3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor een andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Crescendo Music met betrekking tot de erin opgenomen materie.